Teresa Teng (Đặng Lệ Quân)

Tuyển Tập Ca Khúc Hay Về Trăng