Aaron Kwok (Quách Phú Thành)

Aaron Kwok (Quách Phú Thành)