Chương trình Thời sự thứ Sáu, 17/01/2020

Thứ sáu, Ngày 17 Tháng 01 Năm 2020

Chương trình Thời sự thứ Năm, 16/01/2020

Thứ năm, Ngày 16 Tháng 01 Năm 2020

Chương trình Thời sự thứ Tư, 15/01/2020

Thứ năm, Ngày 16 Tháng 01 Năm 2020

Chương trình Thời sự thứ Ba, 14/01/2020

Thứ ba, Ngày 14 Tháng 01 Năm 2020

Chương trình Thời sự thứ Hai, 13/01/2020

Thứ hai, Ngày 13 Tháng 01 Năm 2020

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 10/01/2020

Thứ sáu, Ngày 10 Tháng 01 Năm 2020

Chương trình Thời sự thứ Năm, 09/01/2020

Thứ năm, Ngày 09 Tháng 01 Năm 2020

Chương trình Thời sự thứ Tư, 08/01/2020

Thứ tư, Ngày 08 Tháng 01 Năm 2020

Chương trình Thời sự thứ Ba, 07/01/2020

Thứ ba, Ngày 07 Tháng 01 Năm 2020

Chương trình Thời sự thứ Hai, 06/01/2020

Thứ hai, Ngày 06 Tháng 01 Năm 2020

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 20/12/2019

Thứ sáu, Ngày 20 Tháng 12 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 19/12/2019

Thứ năm, Ngày 19 Tháng 12 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 18/12/2019

Thứ tư, Ngày 18 Tháng 12 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 17/12/2019

Thứ ba, Ngày 17 Tháng 12 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 16/12/2019

Thứ hai, Ngày 16 Tháng 12 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 13/12/2019

Thứ sáu, Ngày 13 Tháng 12 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 12/12/2019

Thứ năm, Ngày 12 Tháng 12 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 11/12/2019

Thứ tư, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 10/12/2019

Thứ ba, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 09/12/2019

Thứ hai, Ngày 09 Tháng 12 Năm 2019