Chương trình Thời sự thứ Sáu, 15/11/2019

Thứ sáu, Ngày 15 Tháng 11 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 14/11/2019

Thứ năm, Ngày 14 Tháng 11 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 13/11/2019

Thứ tư, Ngày 13 Tháng 11 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 12/11/2019

Thứ ba, Ngày 12 Tháng 11 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 11/11/2019

Thứ hai, Ngày 11 Tháng 11 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 08/11/2019

Thứ sáu, Ngày 08 Tháng 11 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 07/11/2019

Thứ năm, Ngày 07 Tháng 11 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 06/11/2019

Thứ tư, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 05/11/2019

Thứ ba, Ngày 05 Tháng 11 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 04/11/2019

Thứ hai, Ngày 04 Tháng 11 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 01/11/2019

Thứ sáu, Ngày 01 Tháng 11 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 31/10/2019

Thứ năm, Ngày 31 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 30/10/2019

Thứ tư, Ngày 30 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 29/10/2019

Thứ ba, Ngày 29 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 28/10/2019

Thứ hai, Ngày 28 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 25/10/2019

Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 24/10/2019

Thứ năm, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 23/10/2019

Thứ tư, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 22/10/2019

Thứ ba, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 21/10/2019

Thứ hai, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2019