Duy Trường

Chung Vầng Trăng Đợi (Thúy Nga CD 509)