Phương Diễm Hạnh

Đò Chiều - Tâm Đoan, Phương Diễm Hạnh