Lương Viết Quang

Con Đường Xưa Em Đi - Lương Viết Quang