Đăng Khôi

Ngày Nhớ Đêm Mong - Đăng Khôi, Thủy Tiên