Alfred Hui (Hứa Đình Khanh)

Heart Rain - Châu Kiệt Luân