Chương trình Thời sự thứ Tư, 23/10/2019

Thứ tư, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 22/10/2019

Thứ ba, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 21/10/2019

Thứ hai, Ngày 21 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 18/10/2019

Thứ sáu, Ngày 18 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 17/10/2019

Thứ năm, Ngày 17 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 16/10/2019

Thứ tư, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 15/10/2019

Thứ ba, Ngày 15 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 14/10/2019

Thứ hai, Ngày 14 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 11/10/2019

Thứ sáu, Ngày 11 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 10/10/2019

Thứ năm, Ngày 10 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 09/10/2019

Thứ tư, Ngày 09 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 08/10/2019

Thứ ba, Ngày 08 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 07/10/2019

Thứ hai, Ngày 07 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 04/10/2019

Thứ sáu, Ngày 04 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 03/10/2019

Thứ năm, Ngày 03 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 02/10/2019

Thứ tư, Ngày 02 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 01/10/2019

Thứ ba, Ngày 01 Tháng 10 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 30/09/2019

Thứ hai, Ngày 30 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 27/09/2019

Thứ sáu, Ngày 27 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 26/09/2019

Thứ năm, Ngày 26 Tháng 09 Năm 2019