Chương trình Thời sự thứ Tư, 25/09/2019

Thứ tư, Ngày 25 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 24/09/2019

Thứ ba, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 23/09/2019

Thứ hai, Ngày 23 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 20/09/2019

Thứ sáu, Ngày 20 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 19/09/2019

Thứ năm, Ngày 19 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 18/09/2019

Thứ tư, Ngày 18 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 17/09/2019

Thứ ba, Ngày 17 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 16/09/2019

Thứ hai, Ngày 16 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 13/09/2019

Thứ sáu, Ngày 13 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 12/09/2019

Thứ năm, Ngày 12 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 11/09/2019

Thứ tư, Ngày 11 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 10/09/2019

Thứ ba, Ngày 10 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 09/09/2019

Thứ hai, Ngày 09 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Sáu, 06/09/2019

Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 05/09/2019

Thứ năm, Ngày 05 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 04/09/2019

Thứ tư, Ngày 04 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Ba, 03/09/2019

Thứ ba, Ngày 03 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Hai, 02/09/2019

Thứ hai, Ngày 02 Tháng 09 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Năm, 29/08/2019

Thứ năm, Ngày 29 Tháng 08 Năm 2019

Chương trình Thời sự thứ Tư, 28/08/2019

Thứ tư, Ngày 28 Tháng 08 Năm 2019