Tina Ngọc Hương

Yêu Người Khác Để Quên - Bằng Cường, Tina Ngọc Hương