Kim Ngọc

Về Nơi Cuối Trời (Tác Phẩm Trịnh Công Sơn) - V.A